Regulamin
Facebook Facebook Youtube Instagram Pinterest

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FUNDACJI PROCURO

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem „www.procuro.pl”, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Fundację Procuro z siedzibą we Wrocławiu (50-304), ul. Słonimskiego 1, wypisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000283825, zwaną dalej Fundacją.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z Serwisu.
 3. Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach organizowanych przez Fundację.
 4. Serwis umożliwia ponadto:
  • wsparcie działalności Fundacji poprzez dokonanie płatności online;
  • przekazanie na cele Fundacji 1 % podatku dochodowego za pośrednictwem formularza on-line zamieszczonego w serwisie lub specjalnego oprogramowania do pobrania w Serwisie.
 5. Do wszelkich publikacji oraz zdjęć umieszczonych w Serwisie prawa przysługują Fundacji i ich użycie bez zgody Fundacji jest zabronione.
 6. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów zamieszczonych w Serwisie i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a także do wyglądu Serwisu jako całości, przysługują wyłącznie Fundacji, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ww. ustawy, bez wyraźnej pisemnej zgody Fundacji, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich i spotka się z natychmiastową reakcją Fundacji, z pociągnięciem naruszającego autorskie prawa majątkowe do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie.
 7. Kategorycznie zabronione jest, bez uprzedniej zgody Fundacji, umieszczanie w Serwisie materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym i marketingowych, chyba, że co innego wynika z postanowień niniejszego Regulaminu
 8. Fundacja zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Fundacji lub podmiotów, z którymi Fundacja  zawrze w tym zakresie odrębne umowy.
 9. Fundacja wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.

II. Płatność online

 1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.
 2. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych dotpay.pl, prowadzony przez usługodawcę działającego pod firmą Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, NIP 634-26-61-860, REGON 240770255, kapitał zakładowy 4.000.000,00 PLN. Przekierowanie do dotpay.pl następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.
 3. Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN).
 4. W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod:
  • internetowy przelew bankowy (lista banków na stronie http://www.dotpay.pl/platnosci_internetowe/przelewy_online/)
  • karta kredytowa lub debetowa ( lista kart na stronie http://www.dotpay.pl/platnosci_internetowe/visa_mastercard/)
 5. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin dotpay.pl dostępny pod adresem: http://www.dotpay.pl/dokumenty-formalne/

III. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (DZ.U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204) informujemy, że przekazane przez użytkowników dane w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.
 2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych użytkownika jest Fundacja. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu Dotpay.pl. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na udostępnienie przez Fundację danych osobowych właścicielowi serwisu Dotpay.pl.
 4. Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych, ich aktualizowania, usuwania i poprawiania, a także uzyskania informacji o celu ich przetwarzania.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 3. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
 4. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych.
 5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować pod adres e-mail: biuro(at)procuro(dot)org(dot)pl Rozpatrywane będą one w terminie 21 dni od dostarczenia.